Politika privatnosti

Privredno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), sa registrovanim sedištem na adresi: Cara Dušana 39, 11000 Beograd, MB: 06310885, PIB: 101729021 (dalje: Društvo), obaveštava posetioce internet stranice https://namakomppe.rs/ (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) da prilikom posećivanja internet stranice postoji mogućnost prikupljanja ličnih podataka korisnika koji bi omogućili identifikaciju istog (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), te korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, odnosno daju pristanak na obradu podataka obaveštava da se isti podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti na websajtu: https://namakomppe.rs/

 

Član 1

Privedno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), sa registrovanim sedištem na adresi: Cara Dušana 39, 11000 Beograd,  MB: 06310885, PIB: 101729021, MB: 06310885, PIB: 101729021 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na internet stranici https://namakomppe.rs/ (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac obaveštava korisnika da mora imati navršenih 18 godina života da bi koristio ovu internet stranicu, a ulaskom na ovu internet stranicu korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i saglasan je sa ovom odredbom, te potvrđuje da ima navršenih 18 godina života u trenutku posećivanja internet stranice.

Rukovalac, prema svojim saznanjima, ne prikuplja, ne obrađuje na bilo koji način dolazi u kontakt sa podacima o licima ispod 18 godina života.

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju u zaštićenoj bazi podataka na lokaciji sedišta Rukovaoca onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Rukovaoca da ih i dalje čuva.

Rukovalac štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurao bezbednost podataka i da bi ih zaštitio od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem interneta izvrše treća lica.

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

 

Član 2

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

 

Član 3

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac;
  • da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sajta, bezbednost korisnika sajta i omogućavanje korišćenja usluga upućivanja poziva da se učini ponuda, stupanje u kontakt u slučaju otvaranja pozicija za zapošljenje u onim slučajevima u kojima je korisnik na to pristao popunjavanjem formulara, kao i promotivna obaveštenja;
  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima korisnik stupa u pravni odnos u vezi sa korišćenjem usluga upućivanja poziva da se učini ponuda (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik sajta Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;
  • da se upotrebom internet stranice, odnosno unosom podataka na internet stranici daje pristanak za upotrebu i skladištenje podataka o ličnosti u skladu sa ovim pravilnikom i relevantnim propisima Republike Srbije;
  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak u skladu sa odredbama ovog pravilnika, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
    Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe mogu biti: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi, naziv firme, PIB i dr.

 

Ukoliko korisnik internet stranice dostavi Rukovaocu bilo koju ispravu ili dokument u kome su sadržane njegove informacije, odnosno podaci na koji se mogu primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odredbe ovog Pravilnika će se primeniti na sve podatke sadržane u tom dokumentu.

 

Član 4

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Rukovalac neće biti odgovoran korisniku internet stranice niti bilo kom trećem licu za gubitak podataka pruženih od strane korisnika internet stranice ili na drugi način prikupljenih od strane korisnika internet stranice imajući u vidu da korišćenje interneta nije, niti može biti u potpunosti sigurno. Radi izbegavanja svake sumnje, korisnik internet stranice pristupom na internet stranicu i/ili pružanjem podataka o ličnosti isključivo pristaje na rizik korišćenje interneta, što uključuje i sve bezbednosne rizike upotrebe interneta, odnosno internet stranice, i neće imati pravo na obeštećenje od Rukovaoca u slučaju bilo kakve štete usled gubitka podataka.

 

Član 5

Rukovalac poštuje privatnost korisnika sajta.

Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati, prodavati ni činiti dostupnim trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Rukovalac neće podatke prikupljene od korisnika, niti podatke koji mogu biti prikupljeni tokom korišćenja sajta, koristiti, skladištiti niti činiti dostupnim bilo kom trećem licu van granica Republike Srbije.

 

Član 6

Rukovalac obaveštava korisnika da pod odeljkom „proizvodi“ na internet stranici može odabrati proizvod i/ili uslugu iz asortimana Rukovaoca i za koji može popuniti formular (narudžbenicu). Formular predstavlja poziv da se učini ponuda u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i drugih relevantnih propisa Republike Srbije, a što korisnik izričito prihvata i priznaje pristupom na internet stranicu i popunjavanjem formulara.

Popunjavanjem podataka iz navedenog odeljka korisnik internet stranice, bez obzira na ostale odredbe ovog Pravilnika, izričito pristaje da Rukovalac uputi ponudu u vezi sa proizvodima i/ili uslugama koji su navedeni u formularu i/ili drugim proizvodima i/ili uslugama koji mogu odgovarati potrebama korisnika internet stranice a na osnovu podataka navedenih u formularu.

Svi elementi ugovornog odnosa nastalog po osnovu poziva da se učini ponuda i konsekvencijalne ponude, biće uređeni naknadno i biće sadržani u ponudi Rukovaoca.

 

Član 7

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja sajta.

Podaci koje Rukovalac može prikupiti prilikom korišćenja internet stranice su, pored podataka naznačenih u članu 3. stav 2. ovog pravlnika i podaci o uređaju kojim se pristupa internet stranici, podaci o lokaciji uređaja kojim se pristupa internet lokaciji.

Podatke o posetama dobijene tokom korišćenja sajta Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj sajt, a naročito njegov sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

 

Član 8

Korisnik se u cilju zaštite svojih prava kao lica čiji se podaci obrađuju, može u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka (Sara Petrović), i to slanjem e-maila na sledeću mejl adresu: sara.petrovic@nama-kom.co.rs

 

Član 9

Kao lice čije podatke je Rukovalac prikupio i obradio, korisnik ima parvo na sledeće:

– Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od korisnik može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl.

Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, korisnik ima pravo da bude upoznat sa merama zaštite u vezi sa prenosom.

– Pravo na ispravku podataka

Na zahtev korisnika, izvršiće se ispravka podataka o ličnosti koji su netačni ili će se dopuniti nepotpuni podaci.

– Pravo na brisanje podataka

Na zahtev korisnika, izbrisaće se podaci o ličnosti ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Ne mogu se brisati podaci o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva.

– Pravo na ograničavanje obrade

Na zahtev korisnika, ograničiće se obrada podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen neki od uslova predviđenih Zakonom.

– Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku korisnik može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja, nakon čega će Rukovalac obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad korisničkim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva.

– Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu

Ukoliko korisnik smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko nije zadovoljan odlukom Poverenika, protiv nje može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

 

Član 10

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

 

Član 11

Internet stranica sadrži vezu (link) ka drugim veb sajtovima i internet stranicama. U slučaju „klika“ na ovakve linkove, korisnik će biti upućen na drugu internet stranicu. Ovim putem Rukovalac izričito savetuje korisnika internet strance da pregleda Politiku privatnosti i Uslove korišćenja ovih internet stranica pre nego što „klikne“ na link. Rukovalac neće, niti može, imati kontrolu nad ovim internet stranicma niti može biti odgovoran za politku privatnosti ovih internet stranica ni biti odgovoran za bilo koju štetu koja može nastupiti posećivanjem drugih internet stranica.

 

Član 12

Internet stranica sadrži žigove koji predstavljaju intelektualnu svojinu Rukovaoca. Rukovalac zadržava sva prava u pogledu svega što je na internet stranici prikazano, a pogotovo sva prava intelektualne svojine u vezi sa sadržajem internet stranice. Korišćenje, umnožavanje, objavljivanje i/ili javno prikazivanje je izričito zabranjeno u slučaju nepostojanja prethodnog pisanog ovlašćenja Rukovaoca za takvo postupanje. Nepridržavanje ovoj odredbi može rezultovati pokretanjem relevantnog sudskog ili drugog postupka protiv trećih lica radi zaštite prava Rukovaoca.

 

Član 13

Delovi internet stranice koriste kolačiće (Cookies). Kolačić je manji tekstualni fajl koji se čuva lokalno na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu korisnika i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. Veb stranica koristi kolačiće da bi zapamtila šta je korisnik radio na njoj u određenom vremenskom periodu i koje su željene opcije.

Osim toga, kolačići pomažu Rukovaocu da analizira kako korisnik koristi internet stranicu i da li nailazi na prepreke tokom navigacije. Oni takođe pomažu prilagođavanju oglasa i ponuda na mreži interesima i potrebama korisnika.

 

Član 14

Rukovalac zadržava pravo da izmeni ovaj Pravilnik u skladu sa svojim poslovnim odlukama, te obaveštava korisnika internet stranice da periodično proverava Politiku privatnosti kako bi u svakom trenutku bio upoznat sa ažurnom verzijom iste.

Korišćenjem internet stranice korisnik izričito potvrđuje da je pročitao Politiku privatnosti u celosti, da je u potpunosti razumeo i da je saglasan sa svim njenim odredbama.

Politika privatnosti stupa na snagu danom donošenja.

 

U Beogradu, dana __. __. 2023. godine                                                                                         

                                                                                                za USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE

NAMA-KOM DRUŠTVO SA

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD)

 

______________________________

Marko Komadinić, direktor